Dag van de zorg voor mens en dier

Therapiedier vzw wil clichés en taboes doorbreken

Soma Neuts
Mar 22, 2018 · 3 min read
‘Veel mensen weten niet hoe ze hun hond kunnen helpen. Dikwijls begeleid ik meer mensen dan honden’, vertelt hondengedragstherapeute Jacqueline Serrien.

‘Schattige labradors en golden retrievers zijn niet de enige honden die mensen kunnen helpen. We werken met allerlei soorten honden, ook met rottweilers en pitbulls’, zegt Inge Pauwels, hondengedragstherapeute en voorzitster van Therapiedier vzw in Langdorp. 255 organisaties uit de zorg -en welzijnssector gooien hun deuren open op de Dag van de Zorg. Therapiedier vzw stelt de relatie tussen mens en dier centraal tijdens de zevende editie van de Dag van de Zorg.

Therapiedieren spelen in op de noden en behoeften van mensen. De liefde van deze dieren is onvoorwaardelijk. ‘Een van onze honden ondersteunt een man met een fysieke en mentale beperking. Deze man spreekt nooit, maar als de therapiehond verschijnt, begint hij spontaan te lachen. Wat een magisch moment om te zien wat een therapiedier kan losmaken bij mensen’, vertelt Pauwels fier.

Gelukkige dieren

Johnny Vanderlinden maakt voor het eerst keer kennis met Therapiedier vzw. ‘Ik ben heel geïnteresseerd in het gedrag van honden. Wat ik zo mooi vind aan honden is dat ze ons zo goed kunnen aanvoelen’, zegt Vanderlinden. ‘Honden maken je gelukkig. Ik beschouw mijn eigen hond, Oxie, als een deel van het gezin.’ Vanderlinden heeft een groot hart voor dieren. ‘Ik heb enorm genoten van de lezing bij Therapiedier vzw. Wat me zeker en vast zal bijblijven, is dat honden diverse taken op zich nemen om mensen te ondersteunen.’

‘Therapiedieren moeten gelukkige dieren zijn’, zegt Pauwels. ‘Als organisatie werken wij op een ethische manier waarbij we zowel rekening houden met het welzijn van mens en dier.’ Elk therapiedier wordt getest op maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. ‘Als de hond slaagt voor deze test, maar ongelukkig is, wordt deze hond niet ingezet als therapiedier. Het welzijn van onze dieren staat voorop.’

Intensief proces

Jacqueline Serrien werkt al tien jaar als hondeninstructeur. ‘Als hondengedragstherapeute begeleid ik honden met gedragsproblemen’, vertelt Serrien. ‘Ik word geconfronteerd met allerlei problemen, zoals honden met fobieën en agressie. Veel mensen weten niet hoe ze hun hond kunnen helpen. Dikwijls begeleid ik meer mensen dan honden. Mensen eisen van honden om zich aan te passen aan hun levensstijl. Het is zeer ongewoon voor honden om in een huis te wonen of mee op restaurant te gaan. Ik bied mijn cliënten tools aan om hun hond op te voeden. Het trainen van honden is een zeer intensief proces. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Consequent zijn, is essentieel. Wie een hond in huis haalt, zou eigenlijk eerst een cursus moeten volgen om te leren hoe je met honden moet omgaan.’

‘Mario heeft nood aan lichamelijke bewegingen om zijn motorische capaciteiten te versterken’, vertelt Jos Van den Hende, begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. ‘Het contact tussen Mario en de hond versterkt zijn motoriek en concentratie. Wekelijks kom ik bij Mario langs voor lichaamsbeweging. Hij borstelt de hond en speelt spelletjes met hem. Het is belangrijk om op maat van elke persoon te werken. Het is niet zo simpel om voorzieningen te overtuigen van dierentherapie. Ik merk wel dat organisaties er geleidelijk aan meer voor open staan.’

Soma Neuts

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade