Hvordan havner stødige demokratier bygd opp av kunnskap og kløkt stadig vekk i klørne på politikere som i verste fall kan rive dem ned?

Image for post

“The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.”

Sitatet over stammer fra Winston Churchill og dagens politiske klima krever at vi drar det frem igjen. Med tanke på Brexit og at Trump nå ligger faretruende godt an til å vinne valget i USA så ser det nemlig ut som om den gamle bulldog´en hadde et poeng. Min teori er at alt for mange rett og slett ikke er i stand til å sette seg godt nok inn i politikken til hvert enkelt parti og deres politikere. Når folk i såpass stort omfang også faller for enkel og ofte helt tom retorikk så legges grobunnen for mer eller mindre inkompetente politikere som ender opp med å ta helt katastrofale avgjørelser som til slutt rammer akkurat den samme gjengen som i første omgang stemte dem frem. Viktige politiske saker blir skjøvet til side og politikere blir PR-eksperter og retoriske guruer hvis mål er å tekke sin velgergruppe og andre i størst mulig grad. Fokus blir flyttet fra viktige saker til enkle ting som folk kan forholde seg til og som det er enkelt å spille på, om det er å snakke om bompenger og bensinpriser eller (ofte ubegrunnet) frykt rundt innvandring og integrering. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store