ບັນທຶກ ການຮຽນ Angular JS CLI (ຕອນ 2 )

ວ່າໂດຍເລື່ອງການຕິດຕັ້ງ Angular JS CLI

ທຸກສີ່ງ ທຸກຢ່າງ ໃນໂລກລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ທິດສະດີຂອງມັນເອງ ໃນທີນີ້ເພື່ອໃຫ້ນັກພັດທະນາມືໃຫມ່ຢ່າງເຮົາບໍ່ຕ້ອງນັ່ງເສຍເວລາສ້າງ ໂປເຈັກ Angular 2 ເອງຈາກສູນ ດັ່ງນັ້ນຂໍແນະນຳ Angular JS CLI ທີຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງໂປເຈັກ Angular 2 ໄດ້ໄວດັງຈະລວດ ໄປຂາຍຕຳໝາກຮຸ່ງທີດາວອັງຄານ ແລະ ມີປະສິດທີພາບ ຍີ່ງກວ່າ HUAWEI P9 (ນອກເລື່ອງແລ້ວ 555)

ຮູ້ຈັກກັບ Angular JS CLI

ກາລະການຄັ້ງໜື່ງບໍ່ນານເທົ່າໃດ ໂລກຂອງນັກພັດທະນາ Ember.js ມີເຄື່ອງມືຊະນິດໜື່ງທີຊ່ວຍສ້າງໂປຣເຈັກແລະລວມໄຟຣ ຕ່າງໆ ລວມເຖີງສັ່ງເຮັດວຽກ ແລະ deploy ຢ່າງໄວວາ ນັ້້ນຄື ember-cli , ເມື່ອ Angular 2 ກຳເນີດຂື້ນມາໃນໂລກ ຈື່ງຖືໂອກາດ ເອົາ ember-cli ມາຕໍ່ຍອດເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Angular 2 ແລະ TypeScript ແລ້ວເອີ້ນໃຫມ່ ພາຍໃຕ້ຊື່ angular-cli

ກຽມເຄື່ອງມືກ່ອນຕິດຕັ້ງ

ສີ່ງທີຕ້ອງກຽມ ກ່ອນຈະ ໄປຫລີ້ນກັບ angular-cli ນັ້ນມີຄື:

- git

ສະຫຼຸບສັ້ນ ມັນຄື : repository ຫລື ຄັງ source code ຂອງໂປເຈັກຕ່າງໆດີໆ ນີເອງ ແລະ ມັນຊ່ວຍເຮົາບໍລິຫານຈັດການ source code ເອົາເປັນວ່າມັນສຳຄັນຫລາຍໃນປະຈຸບັນ ສືກສາເພີມເຕີມ ມາທາງນີ້ ແລະ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ ກົດທະແມ໋

- node.js and npm

ສະຫລຸບ ມັນຊ່ວຍຈັດການ dependencies ທັງໝົດໃນໂປເຈັກເຮົາ ດາວໂຫລດ ໄດ້ທີນີ້

ຫລັງຈາກ ກຽມເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ແລ້ວລະ ກໍ່ຢ່າງລືມກວດສອບ version ພ້ອມເດີ ກວດສອບ version ຂອງ git ໂດຍຄຳສັ່ງ git - -version ສຳລັບ ກວດສອບເວີຊັນ ຂອງ node.js ແມ່ນ node -v ແລະ npm

version ຂອງ git
node -v ແລະ npm

ລົງມືຕິດຕັ້ງແລະ ໃຊ້ງານ Angular-cli

ເມື່ອທຸກຢ່າງພ້ອມແລ້ວ ກໍຕິດຕັ້ງ ໂດຍຄຳສັ່ງ ແລະ ນັບແຕ່ບັດນີ້ເປັນ ຕົ້ນໄປ ແມ່ນ ຈະສ້າງທຸກຢ່າງໂດຍ command

$ npm install -g angular-cli

ແລະ ກໍ່ສ້າງໂປເຈັກໂດຍຄຳສັ່ງ

$ ng new project_name

ທົດສອບ

$ ng new testcli

ຜົນທີເກິດຂື້ນ

ໃນການສ້າງໂປເຈັກຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງອົດທົນລໍຖ້າຈົນມັນຈະແລ້ວ ສຳເລັດສົມບູນ

ຫລັງຈາກການສ້າງໂປເຈັກສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນ Floder testcli ກໍໍ່ສາມາດທົດສອບສັ່ງລັນໄດ້ ໂດຍຄຳສັ່ງ

$ ng serve

$ ng serve

ຜົນທີ່ໄດ້ (ຢ່າລືມ port : 4200 …. )

http://localhost:4200/

ຄວາມສາມາດຂອງ angular-cli

ນອກຈາກ angular-cli ຈະສ້າງໂປເຈັກໃຫ້ ແບບພ້ອມເຮັດວຽກແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງ ໄຟຣ ແລະ ສ່ວນຕ່າງືໆຂອງ ໂປເຈັກນຳອີກ ເຊັ່ນ :

component

ປິດທ້າຍ

ການຈະສ້າງໂປເຈກ ຂອງ AngularJS 2 ມີຫລາຍວິທີ ແຕ່ທີແນະນຳ angular-cli ກໍ່ເພາະມັນງ່າຍຍິງກ່ວາງ່າຍອີກ ພຽງແຕ່ເຮົາ ຕິດຕັ້ງ angular-cli ລົງເຄື່ອງ ໂດຍ ຄຳສັ່ງ

$ npm install -g angular-cli

ກໍສາມາດສ້າງໂປເຈັກ ຂອງ AngularJS 2 ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ

ຄຳສັ້ງສ້າງໂປເຈັກ ng new ຕາມໂດຍຊື່ໂປເຈັກເຊັ່ນ ng new testcli

ຄຳສັງ run ໂປຣເຈັກ $ ng serve

ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານ ບໍ່ຫລາຍກະຫນ້ອຍ ແລະ ທີສຳຄັນ ຫາກຜິດພາດປະການໃດ ກໍ່ໃຫ້ command ບອກແນ່ ເພື່ອຈະໄດປັບປຸງ

ໂປດຕິດຕາມ ຕອນທີ 3 ຕໍ່ໄປ ຕອນທີ 3 ວ່າ ໂຄງສ້າງ ແລະ ສະຖາປັດຕິຍະກຳ AngularJS 2

ຕອນທີ 1 ແນະນຳ AngularJS 2

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.