มาลองสร้าง LEMP Stack ง่ายๆ ด้วย Docker กัน (Part1)
Sathit Seethaphon
555

# docker version
Client:
 Version: 1.11.2
 API version: 1.23
 Go version: go1.6.2
 Git commit: b9f10c9
 Built: Thu, 16 Jun 2016 21:17:51 +1200
 OS/Arch: linux/amd64

Server:
 Version: 1.11.2
 API version: 1.23
 Go version: go1.6.2
 Git commit: b9f10c9
 Built: Thu, 16 Jun 2016 21:17:51 +1200
 OS/Arch: linux/amd64

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Songwut Kanchanakosai’s story.