tender antilogy.

You paint for me the outline of society, delicately,

hope pierces through it, with the shade of green

it shimmers before my eyes; we argue about the thickness

of lines, their directions, the values. We fish for ideas within

the points of constancy. We lay out cement foundations

from indisputable experiences and observations.

Somehow it’s not important what’s being created, but in

and of itself, the act of exploring and the desire for it turns

us into participants, loyal wanderers on this ever narrowing

road — communal independence.

czuła antylogia.

Malujesz dla mnie zarys społeczeństwa, delikatnie,

przebija się w nim nadzieja, kolorem zieleni

mieni się przed oczami; sprzeczamy się o grubości

linii, kierunki, wartości; łowimy idee z punktów

stałych. Wylewamy cementowe podstawy

z niezaprzeczalnych doświadczeń i obserwacji.

Nieważne jest jakby co powstaje, ale samo w

sobie odkrywanie i jego pragnienie robi z nas

uczestników, lojalnych wędrowców na drodze, która

nieustannie się zawęża — komunalna niezależność.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.