Bak luke 7

…svar til Hegnar

I dagens utgave av Finansavisen langer ansvarlig redaktør, Trygve Hegnar, ut mot biodrivstoff. Jeg er uenig med han, og ettersom dagens luke uansett må skrives…

Halla Hegnar,

Jeg er en av dine lojale abonnenter som har lagt seg merke din skepsis til biodrivstoff. Ettersom jeg tidvis henger på Filipstad kaia hos ECO-1 (et bioenergi AS), har jeg blitt ganske flink til å advokere for biodrivstoff. Her imøtegår jeg dine topp-tre argumenter i dagens red.anm:

  1. Ved produksjon av førstegenerasjons biodiesel tar vi maten fra verdens sultende
  2. Norsk skog er ikke ressurssterk nok til å produsere biodrivstoff
  3. Satsning på andregenerasjons biodrivstoff vil ikke funke da pengene er brent opp på førstegenerasjons biodrivstoff

1: Førstegenerasjons biodrivstoff er dyrket biomasse. Biomasse er matvareavlinger og matavfall, men bio-industri er ikke i nærheten med å annektere mat-industri. Joda, i teorien kunne en brukt arealene til å dyrke mat, men denne maten ville ikke endt opp hos de sultende uansett. Det er realiteten. I Norge kaster vi 300 000 tonn brukbar mat hvert år. Jeg opplever dette som mer krenkende ovenfor verdens trengende enn satsning på biodrivstoff.

2: Bio-industrien vil ikke ødelegge norsk skog. Norge er rå på skog. Her til lands er det faktisk mulig å hogge ned skog uten å påvirke skogbestanden negativt. Dette er fordi tilveksten er tre ganger større enn skogen vi hogger ned. Om tømmer vil bli brukt til produksjon av biodrivstoff på større skala i Norge, er jeg trygg på at vi vil forvalte skogen vår med respekten og måteholdet vi har utøvd i generasjoner.

3: På side 21 (i samme avis) siteres Unilever-sjef Paul Polman: “Bli grønn eller dø ut som dinosauren.” Jeg liker å tro at satsning på andregenerasjons biodrivstoff er uungåelig. Kanskje jeg er naiv som tror vi ikke har noe valg.

Ha en smud onsdag :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.