คำถามที่เจ้าของบ้านมักถามผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือกให้ทำงาน

ก่อนที่จะได้งานก่อสร้างเข้ามา สิ่งแรกที่ ผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการก็คือ การนำเสนองานให้กับผู้สนใจ หรือเจ้าของบ้านที่ต้องการรับบริการ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสที่เราจะต้องเจอการแข่งขันในการเสนอราคาจากเจ้าอื่นด้วยเช่นกัน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องทำใจเผื่อไว้ส่วนหนึ่งว่าเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เจ้าของบ้านเขาสามารถที่จะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเราก็ได้ เพราะฉะนั้นหากต้องการเพิ่มโอกาส เราจะต้องสามารถนำเสนอได้ดี ทำให้เจ้าของบ้านเกิดความมั่นใจและตัดสินใจเลือกเราแทนที่จะเลือกเจ้าอื่น ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราสามารถเอาชนะใจและถูกเลือกได้ก็คือ การสามารถที่จะตอบคำถามที่เจ้าของบ้านสอบถามได้ชัดเจนในทุกประเด็น

ดังนั้น ผู้รับเหมา ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบคำถามจากเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้าง ยิ่งเตรียมตัวดี การตอบคำถามที่ถูกถามก็จะยิ่งชัดเจนและน่าเชื่อถือ ดังนั้นนอกเหนือจากการมีความพร้อมในการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็ควรที่จะมีความพร้อมในการตอบคำถามที่จะเกิดขึ้นด้วย ลองมาดูกันว่า มีคำถามใดบ้าง ที่เจ้าของบ้านนิยมที่จะถาม ช่างรับเหมา ในขั้นตอนการรับฟังการนำเสนองาน

คำถามที่ ผู้รับเหมา มักถูกเจ้าของบ้านถามในการนำเสนองาน

 1. ต้องทำสัญญาอย่างไร เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จากทั้งกรณีเจ้าของบ้านไม่มีประสบการณ์ซึ่งเขาไม่ทราบจริงๆ ว่า การทำสัญญาจ้างงานในการ รับเหมาก่อสร้าง ต้องทำอย่างไรและเจ้าของบ้านที่อยากหยั่งเชิงดู ผู้รับเหมา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องตอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบว่าในกรณีให้เราทำงานจะมีเงื่อนไขข้อตกลงอย่างไรบ้าง อาจจะยังไม่ต้องเริ่มจากเรื่องสัญญาก็ได้ แต่ให้นำเสนอเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายออกมาหารือกัน การทำสัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่าย เห็นชอบตรงกันแล้ว เรื่องนี้ความจริงเป็นเรื่องสุดท้าย แต่… มักโดนนำมาถามก่อน อาจจะด้วยความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

  2. เป็นทีมงานของ ผู้รับเหมา สร้างเอง หรือ จะต้องใช้ทีมงานอื่น (พูดง่ายๆ ก็คือ เขากำลังถามว่าทำเอง หรือจะติดต่องานแบบเอาไปส่งต่อเพื่อกินหัวคิว) เรื่องนี้ต้องตอบให้ชัดเจนและแสดงความพร้อมของทีมงานของเราว่าสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์และมีประสบการณ์พร้อมที่จะดำเนินการให้

  3. มีผลงานเดิมที่ไหนบ้าง มีให้เขาดูไหม เรื่องนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีให้พร้อม และอย่าไปเสนองานแบบตัวเปล่าเด็ดขาด ต้องมีเอกสาร แสดงภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา เอาไปให้เขาชมได้ อย่างน้อยสัก 3 งาน เพื่อสร้างความเชื่อถือ และควรที่จะเป็นงานที่ผู้จ้างรายเดิมมีความรู้สึกที่ดีกับเราด้วย เพื่อที่เวลาเจ้าของบ้านติดต่อไปถาม ผู้ว่าจ้างรายเดิมจะได้ช่วยสนับสนุนผลงานของเราทำให้ผู้สนใจรายใหม่เกิดความเชื่อมั่นและมีโอกาสถูกจ้างสูง

  4. จะต้องจ่ายเงินงวดอย่างไร เรื่องนี้สำคัญ เป็นเรื่องการหารายได้เข้าทีมงาน พร้อมๆ กับการบริหารความคาดหวังและสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา ควรนำเสนอการแบ่งเงินค่างวดงานอย่างคร่าวๆ ให้ทราบว่าจะเก็บเงินแบบไหน เพื่อที่เจ้าของบ้านจะได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจ่าย ที่ดีที่สุดก็คือ แบ่งงวดงานออกเป็นหมวดย่อยๆ เก็บตามงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าของบ้านเชื่อมั่นไม่กังวลเรื่องการจ่ายเงินก้อนแล้วไม่ได้งานตามที่ตกลง ดีที่สุดคือ การจบงานเป็นส่วนๆ แล้วค่อยเบิกงวดใหม่แบบนี้เจ้าของบ้านสบายใจที่สุด

  5. ขอให้ทำ BOQ มาเสนอ อันนี้เป็นเรื่องที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง กลับมาเป็นฝ่ายกังวลบ้าง เพราะเคยเกิดกรณีทำ BOQ ให้แล้ว แต่เจ้าของบ้านกลับเอาไปจ้างรายอื่นมาทำแทน ทำให้เสียความรู้สึก (เคยนำมาเล่าไปแล้วในตอน “ ผู้รับเหมาทำ BOQ ส่งแต่เจ้าของบ้านจ้างเจ้าอื่นแทน …” ) แต่… จะปฏิเสธไม่ทำก็คงเป็นเรื่องยาก เพราะไม่มีอะไรไปแสดง ดีที่สุดก็คือ แจ้งว่ายินดีทำให้ แต่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และขอเก็บเงินค่าทำ BOQ ก่อน หากเจ้าของบ้านต้องการได้ฟรี ก็สามารถบอกได้ว่า เมื่อได้รับการว่าจ้างจะลดราคาเท่ากับจำนวนเงินที่ขอรับค่าจ้างทำ BOQ ให้ ซึ่งนั่นก็เท่ากับให้ฟรีเช่นกัน แต่หากเขาต้องการได้ฟรีจริงๆ ผู้รับเหมา อาจจะต้องทำใจ และปฏิเสธไป เพราะมาแบบนี้มีโอกาสที่เขาอยากจะได้จากเราเปล่าๆ แล้วเอาไปตระเวนเช็คกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าอื่น ให้มาแข่งกันเสนอราคา เป็นอันว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการทำ BOQ ให้เปล่าๆ สูง

  นี่เป็นประเด็นคำถามหลักๆ ที่ ผู้รับเหมา ควรจะมีการเตรียมความพร้อมเวลาไปนำเสนองาน เพื่อให้สามารถตอบคำถามเจ้าของบ้านหรือผู้จะว่าจ้างได้อย่างชัดเจน เป็นการเพิ่มโอกาสที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะได้รับงาน รับเหมาก่อสร้าง รายนั้นๆ เข้ามา

ขอบคุณบทความจาก : houzzMate.com แหล่ง หาช่าง ผู้รับเหมา

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade