คำถามที่เจ้าของบ้านมักถามผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือกให้ทำงาน

Image for post
Image for post

ก่อนที่จะได้งานก่อสร้างเข้ามา สิ่งแรกที่ ผู้รับเหมา จะต้องดำเนินการก็คือ การนำเสนองานให้กับผู้สนใจ หรือเจ้าของบ้านที่ต้องการรับบริการ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสที่เราจะต้องเจอการแข่งขันในการเสนอราคาจากเจ้าอื่นด้วยเช่นกัน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องทำใจเผื่อไว้ส่วนหนึ่งว่าเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เจ้าของบ้านเขาสามารถที่จะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเราก็ได้ เพราะฉะนั้นหากต้องการเพิ่มโอกาส เราจะต้องสามารถนำเสนอได้ดี ทำให้เจ้าของบ้านเกิดความมั่นใจและตัดสินใจเลือกเราแทนที่จะเลือกเจ้าอื่น ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราสามารถเอาชนะใจและถูกเลือกได้ก็คือ การสามารถที่จะตอบคำถามที่เจ้าของบ้านสอบถามได้ชัดเจนในทุกประเด็น

ดังนั้น ผู้รับเหมา ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบคำถามจากเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้าง ยิ่งเตรียมตัวดี การตอบคำถามที่ถูกถามก็จะยิ่งชัดเจนและน่าเชื่อถือ ดังนั้นนอกเหนือจากการมีความพร้อมในการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็ควรที่จะมีความพร้อมในการตอบคำถามที่จะเกิดขึ้นด้วย ลองมาดูกันว่า มีคำถามใดบ้าง ที่เจ้าของบ้านนิยมที่จะถาม ช่างรับเหมา ในขั้นตอนการรับฟังการนำเสนองาน

คำถามที่ ผู้รับเหมา มักถูกเจ้าของบ้านถามในการนำเสนองาน

ขอบคุณบทความจาก : houzzMate.com แหล่ง หาช่าง ผู้รับเหมา

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store