หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ผู้สนใจงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควรรู้

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ?

การที่ช่างหรือผู้รับเหมาจะทำงานให้กับหน่วยงานรัฐปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าจะต้องทำการเสนอราคาผ่านวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่เรียกกันว่า e-bidding (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) อยู่เสมอ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้การ จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นการลดการพบปะอันเป็นเหตุให้เกิดข้อครหาเรื่อง และการสมยอมราคา ระหว่างหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการ และยังช่วยให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่มีการสมยอมระหว่างผู้เสนอราคา เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยรายชื้อผู้มาขอรับเอกสารและผู้มายื่นเสนอราคา และยังมีความสะดวกในกระบวนการเพื่อยื่นเสนอราคา เพราะทำได้จากทุกที่ผ่านระบบออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม ในการจะดำเนินการเพื่อร่วมการประกวดราคาได้ บ่อยครั้งที่ต้องมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งในกรณีเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ Read more…