បណ្តុំកម្មវិធីអែនដ្រយ សម្រាប់ថ្ងៃទី 26/July/2017

បណ្តុំកម្មវិធីអែនដ្រយ សម្រាប់ថ្ងៃទី 26/July/2017

កម្មវិធីសម្រាប់អែនដ្រយ​ខាងក្រោមនេះ​ភាគច្រើនជាប្រភេទសៀវភៅ និងឯកសារយោង ដែលទាក់ទងនឹង​មេរៀនអេឡិចត្រូនិច របៀបរកលុយលើអ៊ីនធឺណិត មេរៀន​កាត់តរូបភាព មេរៀនថតរូប និងមេរៀនសម្រាប់ Hacker ជាដើម។
 
 ជាទូទៅ​រាល់កម្មវិធីគឺត្រូវដំឡើងតាមរយៈ ការចូលទៅ​ទាញយក និងដំឡើង​ចេញពី ហាងកម្មវិធី ឬ Play Store របស់ក្រុមហ៊ុន Google។ ដោយឡែក​ប្រសិនបើអ្នកទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី​ដោយផ្ទាល់ មិនធ្វើឡើងតាមរយៈ ហាងកម្មវិធីនោះទេ ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​​នឹង​ សួរ​អ្នកសិន ថាតើពិតជាចង់ដំឡើងកម្មវិធី​នេះមែន ឬទេ?

ការសួរ​នេះដោយសារតែ កម្មវិធីពីខាងក្រៅ​ហាងកម្មវិធីខ្លះ​អាច​នឹងមានមេរោគ ដូច្នេះហើយ​ទើប​វាតែងតែសួរដូច្នេះ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើអ្នកទាញយក​កម្មវិធី​ ចេញពីប្រភព​ដែលអ្នកទុកចិត្តបានហើយនោះ ដូច្នេះ​មិនចាំបាច់ខ្វល់ពីរឿងនេះទេ។
 
 សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលពីរបៀប​បើក​ឲ្យ​អាចដំឡើងកម្មវិធីទាញយក​ក្រៅពី ហាងកម្មវិធី/Play Store។

ទាញយកកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃ

Electrical and Electronic Dictionary.apk — 3.1 MB
 Electrical Dictionary Offline.apk — 3.2 MB
 Electronic Component.apk — 2.6 MB
 Electronics Tutorials.apk — 272 KB
 EngineeringTutorial.apk — 3.0 MB
 Learn Basic Electronics handbook.apk — 2.3 MB
 Learn Basic Electronics.apk — 22.9 MB
 Learn Electronics Basics.apk — 4.3 MB
 Excel Tutorials — Free.apk — 2.1 MB
 Facebook Marketing.apk — 13.3 MB
 FL Studio tutorials.apk — 8.4 MB
 HACKER Pro.apk — 4.2 MB
 Hacking Tutorial++.apk — 6.8 MB
 Hacking Tutorials.apk — 5.4 MB
 Ethical Hacking Tutorial Free.apk — 3.5 MB
 Making Money from Facebook.apk — 7.3 MB
 How to make money.apk — 9.2 MB
 Make And Earn Money.apk — 3.9 MB
 Make Money — Work At Home.apk — 14.6 MB
 Make money online free.apk — 23.1 MB
 Make Money online handbok.apk — 3.0 MB
 Make Money online offline.apk — 4.3 MB
 Make Money Online.apk — 3.2 MB
 Free Make Money Tips.apk — 5.1 MB
 Way to make money online.apk — 6.4 MB
 Earn Money From Internet.apk — 6.9 MB
 Mobile Repairing Course.apk — 8.1 MB
 MS Word Tutorial.apk — 14.1 MB
 Photography for Beginners.apk — 9.8 MB
 Photography Tips and Tricks.apk — 12.2 MB
 Photography Tips.apk — 11.7 MB
 PhotographyTutorials.apk — 1.6 MB
 Photoshop tutorial.apk — 14.3 MB
 QuickBooks Tutoriall.apk — 6.6 MB
 Realistic Drawing Tutorial.apk — 4.2 MB
 Simple Training Exercise Tutorials.apk — 3.9 MB
 TCP IP.apk — 2.9 MB
 Tutorial Photoshop.apk — 20.0 MB
 Tutorials for Photoshop CS6.apk — 3.6 MB

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.