Doğru Kişisel Stil Nasıl Belirlenir?

Soru Cevap
Dec 30, 2018 · 2 min read

Cadde ve sokakta gördüğünüz mükemmel tarzı var dediğiniz her stil size uygun olmayabilir. Tarz kişiye özgü belirlenmeli ve kendine yakışan bir stil olmalıdır.

Size bu soru cevap bölümünde yanlış stil tercihi yapmış kadınların doğru bir stil ile nasıl bakımlı ve şık bir hale dönüştüğünü gösteren resimler paylaşacağım.

Doğru stil tercihi ile nasıl tarz ve şık olabilirsiniz en güzel örneklerle bunu görebilirsiniz.

Bu resimler modacı Konstantin Bogomolov tarafından stil atölyesinden geçen kadınlardan bir kaç örnektir.

İnanılmaz stil değişimi

Resimler için kaynak: bogomolov.lv

Doğru tarzı belirlemek için iyi bir araştırma yapmanız şarttır. Modayı yakından takip edin. Tarzınıza ilgi gösterin!

Soru Cevap
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade