Eve girdiğimizde kapınızı açık bırakıyor musunuz? Perdeleri kapatmadan soyunuyor musunuz? Evinize bilmediğiniz, tanımadığınız insanların kendi çıkarları için evinize istediği an girip çıkmasına göz yumuyor musunuz? Yapmıyorsunuz değil mi?

Kaynak: 28 Ocak Veri Koruma Günü’nde bazı ipuçları

Bunu beğen:

Beğen Yükleniyor…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.