Dünyada Nefret Suçları Artıyor !

Dünyanın bir çok ülkesinde nefret suçları artıyor.Bu suçlardan birisi de islamophobia ya da islamofobi.Gelişmiş bir çok batı ülkesinde azınlık durumunda olan müslümanlar gerek sanal hayatta gerekse gerçek hayatta aşağılanıyor ve küçük düşürülüyor.

Like what you read? Give Sosyal Linç a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.