Sosyal medya yönetimi; Sosyal medya pazarlaması günümüzde, reklam, pazarlama ve markalaşma alanında en çok konuşulan konulardan biridir. Sosyal ağlar, bir nevi çevrimiçi reklam biçimi olarak düşünülebilir .

Günümüzde, alışverişlerde, sosyal ağların etkisi gittikçe artmaktadır. Örneğin bir ürün ve/veya hizmeti almayı düşünen kişiler aynı ürün ve/veya hizmeti daha önceden kullanan kişilerden sosyal ağlar aracılığı ile tavsiye alabilmektedir .

Topluluk oluşturmak ve yönetmek,Sosyal medya yönetimi

Topluluk oluşturmak ve yönetmek sosyal medya yönetiminin en önemli unsurlarından birisi olmaktadır. Sosyal ağ sitelerinde insanlar başka insanlar ile etkileşim halindedir. Pazarlamacılar bu etkileşimlerden faydalanarak bu etkileşimlere dahil olmaya çalışmaktadır. Bu durum genellikle iki şekilde gerçekleştirilmektedir:

  • Topluluklar yoluyla: Bir markanın ürün ve/veya hizmetini kullanan kişiler, zaman geçtikçe bir topluluk haline gelmektedir ve bu topluluklar sayesinde markanın bilinirliği ve tanınırlığı artabilmektedir. …

Image for post

Dijital pazarlama da markaların iki temel amacı olduğu gözlemlenmektedir: Bunlardan ilki; markaya saygınlık kazandırmak; ikicisi ise tüketicinin sevgisini kazanmaktır.

Geleneksel pazarlama da olduğu gibi dijital pazarlamada da markaların en çok istediği, satışlarını ve tüketicilerinin markaya olan sevgisini arttırmaktır. Bu durum göz önüne alındığında, markalar dijital dünyanın oldukça şeffaf yapısına uygun yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmektedir.

Duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran, markayı iletişim için sadece zemin olarak kullanan bir iletişim dili tüketicileri harekete geçirecektir. Aynı zamanda markayla, markanın istediği şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olacaktır. …


Image for post

Sosyal Medya Pazarlaması SMM ; Sosyal medya pazarlaması ; Geçtiğimiz yıllarda şirketler sosyal medyanın farkında değillerdi, ancak şimdi neredeyse her şirket sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla şirketler markalarını tanıtabilir ve sadık bir topluluk geliştirebilir, sosyal medya uzun süreli başarı için gerekli olan duygusal bir bağlantı kurulmasına yardımcı olur. Sosyal medya çok iyi bir geri bildirim kaynağıdır.

Şirketin müşterileriyle iletişim kurmasını sağlar böylelikle şirket müşteri hizmetlerini geliştirebilecek ve marka güvenini artırabilecektir. Sosyal medyada etkileşim kurmak şirketin çevrimiçi varlığını artırabilir.

Şirketler sosyal medya platformları aracılığıyla müşterinin şikâyetlerine ve özel ihtiyaçlarına cevap verebilir, bu da şirketin satışlarının artmasınave müşteri tabanını genişletmesine yardımcı olur. …


Image for post

Sosyal Medya Tıklama Tuzağı, Tıklama Tuzağı haberler için en vahim olan kısım bazılarının güvenilir bile olmamasıdır.

Bir yerlerde derlenmiştir ve doğruluğundan çok, ilgi çekiciliği yüzünden eklenmiştir, yayınlaması kolaydır .

Bir anda milyonlara ulaşmaktadır. Bunu yaparken en büyük destekçilerinden biri de elbette ki sosyal medya hesaplarıdır.

Kullanıcı sayısındaki artışlar sosyal medyayı yeni bir reklam ve pazarlama sektörü haline getirmiştir. Günümüzde kişisel hesapların yanı sıra, her kurum ya da kuruluşun, markanın, gazete ve tv kanalının aktif bir sosyal medya hesabı bulunmaktadır.

Bununla beraber sadece sosyal medya üzerinden çalışan yeni işletmeler de ortaya çıkmış, sosyal medya başlı başına bir iş sahası haline gelmiştir. Sosyal medya hesaplarının sahipleri ya da yöneticileri, sosyal medyanın daha fazla kullanıcıya ulaşma avantajından yararlanarak, duyurularını ve tanıtımlarını o hesaplar üzerinden yapıp ayrıntılı bilgi için kendi resmi sitelerine yönlendirmektedirler. …


Bu temel özellikler yeni medya yı geleneksel medya karşısında üstün tutan niteliklerdir, kapsamları ise şu şekilde aktarılabilir:

  • Etkileşim: Yeni medyada birey-birey ve birey-kitle arasında eş zamanlı bir etkileşim söz konusudur. Gerek internetteki birçok yapılanma gerekse sosyal medya bireylere birbirleri ile ve toplumla mesaj-dönüt olanağı sağlamaktadır.
  • Kitlesizleşme: Geleneksel medyanın birden fazla insan topluluğuna yönelik olarak ilettiği iletilere karşın yeni medyada akıllı teknoloji sistemlerinin gelişmesiyle birlikte kişiye özel iletiler gönderilebilmekte, kitlesizleşme söz konusu olabilmektedir.
  • Eşzamansızlık: Yeni medya teknolojilerindeki en önemli özellikle etkileşim doğrultusunda gerçekleşen hızdır. Bu hızdan ötürü kişi mesajına veya komutuna yönelik olarak eşzamanlı bir karşılık alabilmektedir.

Yeni medya bir çok açıdan geleneksel medyadan farklılık göstermektedir ve bu farklılıklar yeni medyanın temel özellikleridir. Yeni medya sayısal ve ağ temellidir, sanal ve interaktif, hiper metinsel ve simülasyon özelliklerini bünyesinde barındırır. …


Kamu Kurumlarında Sosyal medya, Bireysel kullanıcıların yanısıra kurumlara da istediği zaman ve mekânda içerik oluşturma, bu içerikler üzerinde denetim sağlama, etkileşimli ve interaktif olma, süreçlere anında müdahale etme vb. olanaklar tanıyan sosyal medya gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların halkla ilişkiler amaçlı uygulamalarında bilgiye, medyaya, kaynaklara ve paydaşlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.

Kamu kurumlarının ve özel kuruluşların işleyiş prosedürleri, görevleri ve örgütsel şemaları belli noktalarda birbirilerinden ayrılmaktadır. …


Image for post

Medya Okuryazarlığı Eğitimi, kimi kesimlerce mesleki eğitim olarak algılanırken, bazıları tarafından ise dijital medyayı etkin kullanma becerisi olarak gösterilmektedir. Bir başka grup ise kapitalizmin sömürüsüne karşı çocukları uyandırmanın yolu olarak algılarken, diğer bir grup nelerin izlenip nelerin izlenmeyeceği konusunda sağlıklı kararlar almak için gerekli bir beceri olarak görmektedir.

Bakıldığında bu farklı görüşlerin hepsi konuya temas etmektedir. Genel olarak medya okuryazarlığının kapsamı; bilgiye erişmek, erişilen bilgiyi çözümlemek, çözümlenen bilgiyi değerlendirmek ve son olarak farklı kanal, araç ve tekniklerini kullanarak kendi iletilerimizi üretmek alanlarındaki yeterliliktir.

Basitçe tanımlanırsa medya içeriklerine ulaşılabilmesi, içeriğin algılanması, anlamlandırılması ve çözümlenmesidir. …


Image for post

Sosyal Medya Bağımlılığı; Bağımlılık, kişiyi bir süre mutlu eder, sonra alışkanlığa, son olarak ise baskıya dönüşür.

Bağımlılığın madde ve davranışsal bağımlılık olmak üzere iki kolu bulunmaktadır. Madde bağımlılığı adından da anlaşılacağı üzere; alkol, eroin, kokain, esrar… gibi maddelerin sürekli olarak arzu edilmesi anlamına gelir.

Davranışsal bağımlılık ise, bireyin psikolojik, bedensel ve toplumsal yapı dahilinde dengesini kaybetmesi, düzenin bozulması ve çevreden giderek kopmasına neden olan durumdur. Sonucunda birey çevresi ve toplumla düzenli bir şekilde iletişim kuramamaktadır.

Gerek madde gerekse davranış bağımlılığı bireylerin hayatlarına sürekli olarak müdahale etmektedir. …


Image for post

Yerel Medya değişimi, Medya kavramı, günlük kullanımda kitle iletişim araçları anlamını ifade etmektedir. Akademik bağlamda, yanlış olsa da, kitle iletişiminde kamusal ve ticari örgütleri anlatmak için kullanılır .

Daha geniş tanımıyla medya; iletişim alanında, bilgi, enformasyon veya verinin iletimi ve depolanması amacıyla kullanılan kanallar ve araçlardır.

Ulusal medya; tek bir basın-yayın kuruluşu sahipliğinde aynı isimle basılan ya da yayınlanan ve ülkenin en az % 70'inde dağıtımı yapılan ya da izlenen gazete, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bu işi icra eden kuruluşları içermektedir.

Bölgesel medya; tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ya da yayınlanan ve üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede dağıtımı yapılan ya da izlenen gazete, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bu işi yapan kuruluşların bütünüdür. …

About

Sosyal Medya xYZ

Sosyal Medya Pazarlama; “Sosyal medya” terimi, onu oluşturan iki kelimeden türetilebilir, “Medya” genellikle yayın kanalları aracılığıyla bilginin reklamı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store