Gỗ ghép thông Solid có mắt và không mắt là gì?

Gỗ thông được xem là nguyên liệu chuyên dùng trang trí không gian nội thất dùng ốp tường hầm rượu, quán bar, quán cafe…loại gỗ này còn được dùng nhiều trong sản xuất đồ chơi, và các quà tặng gỗ, hộp gỗ và các loại đồ gỗ phổ thông như bàn ghế và giường tủ.

Gỗ ghép thông solid hay còn gọi là ván gỗ thông ghép suốt đây là loại gỗ ghép thích hợp dùng sản xuất các loại thùng, hộp gỗ thông dụng và ứng dụng nhiều dùng làm ván ốp tường, lát sàn.

Vậy gỗ thông ghép solid loại có mắt và không mắt là gì?

Được tạo thành từ nhiều thanh gỗ có độ dài tương tự nhau sau khi trải qua các công đoạn bào chà, rong cạnh những thanh gỗ này sẽ được ghép cạnh sử dụng chất keo ghép ngang chuyên dụng làm chất kết dính trên hệ thống cảo ghép và được cân chỉnh bởi những người công nhân chuyên đứng máy ghép ngang.

Gỗ thông là loại gỗ có nhiều mắt gỗ tự nhiên, ván gỗ thông ghép thanh theo phong cách Châu âu thường ưa chuộng cách ghép tự nhiên khuyết tật gỗ được gọi ván gỗ thông ghép để nguyên mắt gỗ tự nhiên.

Tuy nhiên đối với khách hàng Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc lại không ưa chuộng mắt gỗ vì theo họ đây là khuyết tật cần loại bỏ đáp ứng yêu cầu này xưởng chuyên sơ chế gỗ nguyên liệu sẽ yêu cầu đội ngũ công nhân xử lý cắt bỏ mắt gỗ trước khi chuyển qua khâu ghép gỗ thành tấm ván gỗ thông không có mắt gỗ theo yêu cầu.

Gỗ ghép thông, ghép solid có mắt và loại không có mắt gỗ.
Sổ tay viết quảng cáo
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade