Για το βιβλίο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου
Stefanos Parastatidis
125

Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό ένα παλιότερο άρθρο με την παραβολή των δύο γιατρών που μεταφέρουν τα άσχημα νέα ενός ασθενή στους συγγενείς του. Ο ένας ήταν ψύχραιμος και ξεκάθαρος ενώ ο άλλος drama queen. Και προφανώς οι συγγενείς εκτίμησαν τον 2ο. Αν δεν αλλάξουμε ως κοινωνία ώστε να εκτιμάμε τον 1ο γιατρό, δε θα δούμε προκοπή.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated sotiria’s story.