Пораджу AIESEC та Фундація Регіональних Ініціатив — це шикарні молодіжні організації.
Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
803105

Також у НУ ЛП, КПІ , Вінницькому та Запорізькому політехах— організація BEST. Це єдина можливість не просрати даремно 5 років навчання в цих вузах.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.