Markedsføringsloven: Hvorfor skal Politiken ikke markere som “reklame” når bloggere skal?

I sidste uge talte jeg med en jurist hos Forbrugerombudsmanden om opdateringen af markedsføringsloven. Jeg snakkede med hende generelt om de nye regler for at markere bloggere og influencers’ omtale af brands og produkter som ”reklame” i posts, på blogs osv. Det nye er, — og det ved du sikkert godt — at paragraf 4, som hidtil kun beskrev, at såkaldt ”reklame” skulle markeres, nu også beskriver, at ”anden handelspraksis” skal markeres.

Dvs. den her implicitte aftale om omtale, som nogen brands har brugt til at opnå omtale hos en lang række bloggere (men naturligvis ikke alle!) på en måde, som kunne vildlede læseren til at tro, at omtalen var frivillig og uafhængig. Dermed opnår brands mere effektiv markedsføring af sine produkter/sit brand fordi læserens parader er sænkede.

Hvis denne nye lovændring tolkes i sin ekstrem betyder det reelt set, at Politikens boganmelder skal markere sin anmeldelse af en bog som ”reklame”, hvis han har fået bogen tilsendt gratis. Eller at Berlingskes erhvervsjournalist skal markere sit portræt om Novos nye topchef som ”sponsoreret”, hvis det reelt set er blevet til på baggrund af en henvendelse fra Novo og ikke omvendt. Derfor spurgte jeg juristen om netop dette og jeg tolkede hendes svar således:

Det vil altid bero på en konkret vurdering om markedsføringsloven er overtrådt. I vurderingen indgår blandt andet en vurdering af mediets/afsenderens troværdighed mm. Som læsere, forbrugere og borgere stoler vi på, at Jyllands-Postens journalister og redaktører udover egne kommercielle interesser OGSÅ agerer med en demokratisk og publicistisk interesse. Derfor er det ikke nødvendigt at markere en boganmeldelse i JP med ”sponsoreret” fordi vi stoler på, at journalisten — hvis hun føler sig forsøgt påvirket kommercielt af forlaget/forfatter — enten vil redegøre for det i anmeldelsen, lade være med at anmelde eller på anden måde gøre opmærksom på det. Læseren, borgeren og forburgeren har ikke samme tiltro til at den brede og lidt udefinerede gruppe kaldet bloggere og influencers kan foretage den sondring. Jeg spurgte direkte til om vurderingen ville tage stilling til om mediet/afsenderen var tilmeldt pressenævnet og dermed pålagt at overholde de presseetiske regler og medieansvarsloven. Til det svarede hun ja.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.