Google Podcasts er en spændende ny spiller. Men der er plads til forbedringer

Google Podcasts på en Android-telefon. Foto: Google
Ikonerne for hhv. Google Podcasts og Apple Podcasts
Et udvalg af produkterne fra Google Home. Foto: Google

1,5x-lyttende podcastfan. Skriver nyhedsbrev om podcasts & podcasting: https://spiri.dk/nyhedsbrev/ . Podcasting og digitale medier hos @Radio24syv.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store