Software Tester ( Test script | Test case | Test scenario)

Test case คือ กรณีที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ง Test case จะอิงกับ Business requirement ที่ได้จากการเริ่มเก็บ Requirement จากลูกค้าภายในหน่วยงานหรือองค์กรที่เราต้องการเข้าไปทำการ Implement ระบบ

การเขียน Test case จะต้องมีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่จะต้องเกิด ซึ่งต้องครอบคลุมถึงกรณีที่เป็น Negative หรือกรณีที่ทำรายการผิด กรอกข้อมูลผิดพลาดเพื่อทดสอบ Response ที่ระบบจะแจ้งเตือนกับ User สถานการณ์ดังกล่าวเรียกว่า Test scenario


Test script คือ ขั้นตอนในการทดสอบ หรือการบอก Step ของ Activity ต่าง ๆ ที่จะกระทำกับระบบแล้วเกิดผลลัพธ์ เช่น User ต้องกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ก่อน แล้วคลิกปุ่ม submit ซึ่งเอกสาร Test script จะเป็นตัวที่บ่งบอกผลการทดสอบระบบทั้งหมดนั่นเอง

ประเภทของการทำ Test

ประเภทของการ Test มีเยอะมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพัฒนาต่อๆกันเพื่มขึ้นมาเพื่อลดข้อผิดพลาดของ Program จนพัฒนามาเป็นในรูปแบบของ Model Agile Testing Quadrants ซึ่งก็จะมีองค์ประกอบของ Test Driven Development (TDD) แต่ทำไมตอนหลังจึงมีการคิดค้น Behavior Driven Development (ฺBDD) ซึ่งก็เดี๋ยวมาว่ากันในบทถัดๆไป เอ้า..กลับเข้าเรื่องประเภทของการทำ Test ได้แก่

  1. Unit Test

Unit Test เป็นการทดสอบการทำงานของแต่ละ Module การทำ Unit Test นั้นต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของ Coding และ Programming design ซึ่งผู้ที่ทำ Unit Test คือโปรแกรมเมอร์ นั่นเอง เรียกง่าย ๆ ว่า พอโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบในแต่ละ Module เสร็จ ก็จะต้องทำการทดสอบการทำงานของ Module นั้น ๆ ก่อนที่จะถึงมือ “Tester” แต่!!! ถ้า Tester มีความรู้ความสามารเกี่ยวกับ Coding และ Programming design ก็สามารถร่วมมือกับโปรแกรมเมอร์ทำ Unit Test ได้นะเอออออ

2. Integration Testing

Integration Testing ก็คือการทำเอา Module ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นระบบ ซึ่งการทดสอบในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของ Module หรือ Function อื่น ๆ ที่ผ่านการทำ Unit Test มาแล้ว “Tester” จะต้องทำการทดสอบตาม Test script ที่ทำไว้ ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะส่ง Issue กลับไปให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขต่อไป

3. Acceptance Testing

หลังจากที่ได้ทำ Integration Testing ไปแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบในลักษณะ End-to-End ก่อนจะนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Go live) โดยจะส่งให้ลูกค้าเป็นผู้ทดสอบ

วิธีการ Test มีอยู่ 2 แบบหลักๆ
 1. Manual Test
 เป็นวิธีเก่าก่อน และยังคงยืนยาวมาถึงในปัจจุบันของการ Test ก็คือ การ Manual Test หรือจำลองว่าเราคือ User กรอกข้อมูล ทำรายการทีละขั้นตอนตาม Test Script (ถ้าเป็นระบบใหญ่ มีการทำงานเยอะล่ะก็ แน่นอนปัญหาก็เยอะตามระบบงานที่ใหญ่ขึ้น)

2. Automation Test
 Automation Test คือการ Test โดยใช้ Tool สำหรับ Test ทำงานด้วยตัวของมันเอง ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ Manual Test แต่อาจจะต้องมีการใช้ Coding เพื่อเขียน Script ซึ่ง Tool ก็จะมี JBehave(JAVA), Cucumber (Ruby), Jasmine (JS) SpecsFor.mvc (C# .NET) เป็นต้น

หรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้แบบ Auto สมชื่อ Automation Test เลยละก็จะเป็น Tool ประเภท Selenium, Appium, Karma, PhantomJS เป็นต้น แต่ที่น่าสนใจสุดๆเลยตอนนี้คือ Robot Framework… — — ->ไว้มาต่อกันในบทต่อไป

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.