Сүнсээ өвтгөн байж хайрласан хүмүүсээс

Сүүдэр нь ч үлдсэнгүй дээ…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated srlgntmr’s story.