Тэд над дээр Ням гараг бүр ирж хэвлий дээр минь цэцэг тавих болно. Бас л нэг тэнэг зан үйл. Үхдэлд цэцэг ямар элэнцгээ хийж хэрэгтэй байх билээ дээ. Ингэхэд цэцэг ер нь хэнд хэрэгтэй юм бэ? Хараал ид!

Д. Сэлинжер “Хөх тариан талбай”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.