Night Owl
Saron Yitbarek
10612

"3 yaşındaki bebeklerin Rus ve Cerrahi askeri uçaklar tarafından güvensiz bombalar tarafından öldürüldüğü, benzer trajedilerin bu kontrolleri paylaştığı ve insanlar hala öldürüldüğünü"

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.