💯 TYPES OF FUCKBOYS
SF Ali
29058

#Halep "3 yaşındaki bebeklerin Rus ve Cerrahi askeri uçaklar tarafından güvensiz bombalar tarafından öldürüldüğü, benzer trajedilerin bu kontrolleri paylaştığı ve insanlar hala öldürüldüğünü"

"3 yaşındaki bebekler, Rus ve Cerrahi askeri uçaklar tarafından güvensiz bombalarla öldürülüyor, benzer trajediler bu kontrolleri paylaşıyor ve insanlar hala öldürülüyor"

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.