Night Owl
Saron Yitbarek
10611

İnsanlığın "halakal deli minak alak" (insan kanını pıhtıdan yarattı) kelimesi ile yaratmasından bahsettikten sonra, "ikra bismilabbiselemiz halak" yazdıktan sonra (yaratıcı haham adına bakınız). Yani, Yüce Allah şöyle der; Rabbin, onu tanımaya çalış. Rabbini tanımlamaya çalışırken, çoğunlukla yarattığı varlıklardan hareket etti. Zanaatkârı suni olarak inceleyin, varlığın sahibini okuyarak okuyun, kendinizi, çatlak, isteksizce, embriyo tarafından yönetilen bir damla sudan muazzam bir adam okuyun. Ve bu arada, zihin, fikir, kalp, ruh. Tüm bu maddi ve manevi nimetleri kimler yaratıyor? "İkra" Varlığın derinden olduğunu düşünür ve oradan, Allah'ı tanımak ve okumak için hareket eder. Dolayısıyla, "İkra" ayetinden, "yalnızca ayetleri okumak ve her harften ödül almak" gibi bir şeyin bulunmaması gerektiğini anlamalıyız. Bu âyetlerin dikkat çektiği varlıkları ve olayları derinlemesine anlamaya çalışmak gerekir.

Like what you read? Give Suleyman Cavus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.