SSR Group Jobs

SSR Group on asunto- ja toimitilarakentamiseen erikoistunut valtakunnallinen rakennuskonserni, joka perustettiin vuonna 2015. Olemme erittäin vakavarainen yritys, ja omistuspohjamme on täysin kotimainen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.