Den største utfordringen blir hvordan vi skal utvikle de lokale mediehusene i en tid der…
Dag Otter Johansen
41

Dette blir det godt engasjement av! Dette er tre enstemmige meninger, men sett fra forskjellige synspunkter. Jeg er helt enig i det du sier Dag. Det ville f.eks. være helt umulig for meg å drive produktutvikling lokalt samtidig som jeg må fylle neste dags avis. I dette tilfellet med annonser.

Jeg sitter med mange gode konsepter som jeg skulle likt å ha testet. Men til dette mangler tid og den tekniske kompetansen.

Jeg gleder meg til å se deres konseptet deres til høsten!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.