13 ივნისი — მდინარე ვერეს მოვარდნა და ახალდაბის მეწყერი — 20 დაღუპული, 110 დაზარალებული ოჯახი, 100 მილიონი დოლარის დანაკრგი.

მაშინ როდესაც ბიზნესი შეზრდილია სახელმწიფო სტრუქტურებში, ეკონომიკური პოლიტიკა საფუძველშივე დისკრიმინაციული და მავნებლურია. საერთოს კერძო უპირისპირდება.

საზოგადოებრივი სივრცეები ვიწროვდება. გარემოზე ზემოქმედება არ ფასდება. ბუნებრივი რესურსები იწურება. ქვეყანა ბინძურდება. სტიქია მძვინვარდება. ინფრასტრუქტურა ნადგურდება.

გადაწყვეტილებები ჩვენს მიღმა მიიღება. ისინი ჩვენ ხარჯზე მდიდრდებიან. ხალხი იხოცება.

არ გაიმეორეო შეცდომა! შემოუერთდი მწვანე წინააღმდეგობას!

მანამდე:
2012 წ. 30 სექტემბერი — სოფ. უკანავის მეწყერი — დაზიანდა ბახვიჰესი 3, ზარალი 2 მილიონი დოლარი.

2014 წ. — სოფ. ჩანჩხალო — ჰესის მშენებლობის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესები, დაზიანდა 127 სახლი.

2014 წ. 17 მაისი — დარიალის მწყერი — 10 დაღუპული, ზარალი 3 მილიონი დოლარი.

2014 წ. 20 აგვისტო — დარიალი მეწყერი — დაზიანდა დარიალჰესი და ლარსიჰესი.

2014 წ. 22 აგვისტო — მდ. ყუროს ადიდება — მოიშალა დარიალჰესის წყალამღები ნაგებობა.

მოვითხოვთ:

— პირველ რიგში, კანონის წინაშე პასუხის აგოს ყველა გარემოს დამაბინძურებელმა და საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დამრღვევმა საწარმომ.

— მდგრადი განვითარების პირინციპების გათვალისწინებით, მოხდეს ეკოლოგიური სტრატეგიების მოთხოვნების გამკაცრება და დახვეწა.

— სანებართვო პირობების გაღრმავება და მკაცრი კონტროლი.

— დამოუკიდებელი ექსპერტების შერჩევის წესის გამკაცრება.

— საქმიანობის განმხორციელების მომთხოვნი კომპანიის მიერ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის შედგენის პროცესში სახელმწიფოს მიერ დანიშნული/რეკომენდირებული დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვა.

— საზოგადოების ეფექტური ჩართვისთვის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ფორმირების, მისი ნებისმიერი ცვლილებისა და ეკოლოგიური ექსპერტიზის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აუცილებლად მიგვაჩნია ორჰუსის კონვენციის დებულებების მკაცრად დაცვა და ინფორმაციის გავრცელება არა მარტო ბეჭდვით და სოციალური მედიაში, არამედ ინფორმაციის დამატებით ტელე და რადიო მედიით გავრცელების ვალდებულება.

— დღეისთვის, გზშ დოკუმენტის საჯარო განხილვა მხოლოდ და მხოლოდ მისი ფორმირების პირველ ეტაპზე ხდება, რაც პროცესის არადემოკრატიულად წარმართვის საშიშროებას ქმნის, როგორც განვლილმა პერიოდმა ცხადყო, ამიტომ აუცილებლად მიგვაჩნია გადაწყვეტილების მიღებისას საზოგადოების ჩართულობა, ანუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის წარმოების პროცესში.

— სასწრაფოდ მოხდეს წიაღთსარგებლობის ლიცენზიების არსებული წესით გაცემის ცვლილება, და წიაღისეულის მოპოვების პროცესი ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობების სიას დაემატოს.

— მომთხოვნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის წარდგენისაგან გათავისუფლების გადაწყვეტილების მიღებისას, მოხდეს საზოგადოების გაფრთხილება და ჩართვა.

— ლიცენზიის მფლობელის მიერ მისი სხვა პირზე გადაცემა დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ხელახლა შექმნას.

— ამასთანავე, აუცილებლად მივიჩნევთ ეკონომიკური პოლიტიკის ვექტორის ცვლილებას და საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, მის მომართვას მდგრადი განვითარების პრინციპებზე; სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რესურსების მომპოვებელი საწარმოების ნაციონალიზაციას და მონოპოლისტი კომპანიებისათვის, ამ რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზირების შეჩერებას. ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებისას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ჩართვას.

— ასევე, „საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში გატარებული პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანად“ არა ქვეყანაში არსებული ენერგეტიკული რესურსების მაქსიმალური ათვისების დასახვა, არამედ მისი ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი განვითარების მიმართულებით წარმართვაა საჭირო; ამისათვის კი აუცილებელია ეკონომიკური და ენერგეტიკული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება, რაც დღემდე არ მომხდარა. ამ უკანასკნელის ფორმირებაში კი, ჩვენი აზრით, საზოგადოებისა და დარგის სპეციალისტების გარდა, ადამიანის, გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვითი ორგანიზაციებიც უნდა იყვნენ ჩართულნი.

— ვინაიდან საერთაშორისო სტანდარტით ერთ სულ მოსახლეზე მწვანე საფარის მინიმალური ფართობი აღიარებულია 10– 15 კვ.მ და ეს ელემენტარული ნორმა საქართველოში ფეხქვეშ არის გათელილი, მოვითხოვთ, სასწრაფოდ გაუქმდეს ე.წ. ზონალური შეთანხმება და დადგინდეს სარეკრეაციო ზონების მკაცრი საზღვრები, სადაც აიკრძალება ყოველგვარი მშენებლობა. შეჩერდეს ყველა მიმდინარე სამშენებლო პროექტი სარეკრეაციო ზონების ტერიტორიაზე.

— თბილისის ტერიტორიაზე შეჩერდეს ყველა გრანდიოზული პროექტი, სანამ საზოგადოების ჩართულობა არ იქნება სრულად გარანტირებული განხილვის ყველა ეტაპზე. მოვითხოვთ საჯარო განხილვების დანიშვნას, სადაც საზოგადოებას(მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებლებსა და დაინტერესებულ პირებს) ენქება კონკრეტული ეფექტური მექანიზმები განახორციელოს საკუთარი უფლებების დაცვა.

— აიკრძალოს საზოგადოებრივი სივრცეების გასხვისება-პრივატიზაცია.

https://www.facebook.com/events/1649199618629087/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.