Image for post
Image for post

10 košických startupov v 2019

Stanley Mácha
Jan 4, 2019 · 2 min read

O startupoch je tu na východe nepríjemne ticho. Aspoň teda na to, že 5 rokov dozadu stačilo, že sem dorazilo pár nepochopených buzzwordov a odrazu tu mal budúceho unicorna pomaly každý, kto mal internet.

Pretrvávajúcim problémom lokálneho startupovania je, že prostredie čaká len na to, kedy sa nejaký objaví, aby si z neho niečo mohlo vziať. Umierajúcim nik nepomáha a pokiaľ to vopred neplatí nejaký rozpočet, ku vzniku nových tu nik nemotivuje.

Prečo to nefunguje?

Od strednej školy freelancujem, baví ma detailný prístup k trhom a jediný spôsob, ako ten náš spraviť lepším miestom, je mať čo najviac úspešných podnikateľov okolo.

Dôvod, prečo v Košiciach podnikateľský ekosystém doteraz veľmi nefunguje, je, že sa očakáva od zamestnancov univerzít, korporátu, štátu a grantových organizácií — inými slovami tých, ktorí z podnikania nežijú.

Vo výsledku sa pridelený rozpočet minie a s ním vždy mizne aj silne marketované presvedčenie o potrebe nových podnikateľov. Irónia.

Back to startups

Startupy sú ale okrem všetkých známych mýtov stále veľmi dôležitou súčasťou každého ekosystému. Potrebujú ale prostredie, v ktorom vedia fungovať.

Cieľom celej mojej práce v Košiciach je, aby tu existoval fallback pre startupový ekosystém. Miesto, kde podpora startupov a podnikania prežije, aj keď si práve nezaslúži dostatočný záujem školstva médií, fondov a governmentu.

Pre tento účel bol postavený Starport.

Teraz by som rád našiel 10 tímov alebo jednotlivcov, ktorí majú záujem rok 2019 venovať stavbe škálovateľných produktov. Či už začnú z existujúceho businessu, z neovereného nápadu, alebo skúsia oživiť vyhasnutý startup.

Mojim plánom je o týchto 10-tich pri svojom networkovaní hovoriť, písať, zavrieť sa s nimi raz za čas na týždeň do Starportu, organizovať personalizované workshopy, hľadať pre ne talenty a dávať ich dokopy so skúsenejšími, ktorí nám vedia povedať to, čo práve potrebujeme počuť.

Budeme robiť výskum, designovať, prototypovať a celkovo zbierať komponenty na pitch, ktorý bude hovoriť o dokázanej príležitosti, nie vzrušujúcom nápade.

Inými slovami všetko to, čím sa ekosystém o svoje podniky a startupy má starať, aby sa tu necítili, ako exoti, ale naopak dostávali počas celého roka bezpodmienečnú podporu v tom, čo ich čaká.

Samozrejme vytiahnuť toľko startupov, čo tu dokopy bolo za 5 rokov, nie je jednoduché, obzvlášť keď globálne trendy už neponúkajú v tom smere odvoz zadarmo.

Niečo som ale za posledné roky stihol a pár adeptov by malo vyliezť spomedzi malých businessov a tímov, ktoré som spoznal cestou. K zvyšku sa nejako dopátrame spolu. Navyše rok času, vlastné priestory, trpezlivo vydretý network a fakt, že nemám na práci nič lepšie, z toho robia zaujímavý challenge.

Uvidíme, ako to pôjde.

Stanley Mácha

Written by

I am an all-life entrepreneurs, designer and product manager. I have experience with early startups and I lead a community hub and incubator called Starport.

Stanley Mácha

Written by

I am an all-life entrepreneurs, designer and product manager. I have experience with early startups and I lead a community hub and incubator called Starport.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store