Απειλή

Η απειλή μεγάλωσε γερά παιδιά.
Αν δεν, θα , θα ,αν δεν, αν δεν-ω τα κορδόνια μου σφιχτά.
Η απειλή μεγάλωσε γερά παιδιά. 
Αν δεν, θα ,θα, αν δεν , αν δεν-τρα σκαρφαλώσω λιγοστά.
Η απειλή μεγάλωσε γερά , πολύ γερά παιδιά.
Αν δεν, θα , θα , αν δεν , αν δεν ξαπλώνω τόσο αργά.
Η απειλή μεγάλωσε γερά, γερά παιδιά. 
Αν δεν, θα , θα , αν δε-δεθούμε πιο σφιχτά. 
Η απειλή μεγάλωσε γερά παιδιά.
Τώρα γκρεμίζονται εκκωφαντικά.
Σεισμοί τεκτονικοί των ‘’θα’’ που τα ‘χτισαν.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.