Βελόνες

Αόρατες βελόνες ξηλώνουν

τις ραφές.

Ποιος παίζει με κούκλες πια;

Δεν υπάρχει βαμβάκι να γεμίσει

το δέρμα που αδειάζει

στο ξήλωμα του χρόνου.


Invisible needles unpick

the stitches.

Who plays with dolls anymore?

There is no cotton to stuff

the skin which gets empty

through the ripping of passing time.

Like what you read? Give Stav Papadaki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.