Γέννηση

ήρθε η στιγμή

με τα χέρια και τα πόδια

να σκίσω τα σπλάχνα

και να βγω

παίρνοντας την ευθύνη

της πρώτης ανάσας.

με φόβο από ξενιστής,

να γίνω απλώς ο ξένος.’’

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stav Papadaki’s story.