Γνωριμία

Πείτε μου το όνομά σας.

Δεν μπορώ χωρίς αυτό να σας φωνάξω.

Δεν μπορώ χωρίς αυτό να σας κατηγορήσω

και πώς οι άνθρωποι θα μάθουν

πώς ευεργέτης και πορθητής

μπορεί να έχουν

το ίδιο όνομα.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stav Papadaki’s story.