Ινώδες

Ματώνουμε.

Τα τραύματα μας θυμίζουν πως είμαστε τρωτοί.

Χάνουμε,

αρκετό αίμα

Αν σωθούμε, το οφείλουμε

στο ινώδες

ή

στην αγάπη

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stav Papadaki’s story.