Ινώδες

Ματώνουμε.

Τα τραύματα μας θυμίζουν πως είμαστε τρωτοί.

Χάνουμε,

αρκετό αίμα

Αν σωθούμε, το οφείλουμε

στο ινώδες

ή

στην αγάπη

Like what you read? Give Stav Papadaki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.