Νάρθηκες

Σαν τα κατσαρολικά που βάραγα ανελέητα μικρός,

ακούστηκε το ατύχημα.

Σε νάρθηκες από τις τόσες τρέλες,

τα χέρια μου ακίνητα σαν τότε .

Μα τώρα ούτε ένα άλλοθι για τα δεμένα χέρια.

Like what you read? Give Stav Papadaki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.