Νάρθηκες

Σαν τα κατσαρολικά που βάραγα ανελέητα μικρός,

ακούστηκε το ατύχημα.

Σε νάρθηκες από τις τόσες τρέλες,

τα χέρια μου ακίνητα σαν τότε .

Μα τώρα ούτε ένα άλλοθι για τα δεμένα χέρια.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stav Papadaki’s story.