Χρόνος

περνούν τα χρόνια/νομίζουμε σαν τρένα/μα ο χρόνος μετρά αλλιώς/εδώ,στις αποβάθρες.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stav Papadaki’s story.