“Presupunem că ai reușit să faci o mașină care stăpânește limbajul uman la fel de bine ca un om.
Andrei Rînea
1

Pe bune? Așa ai folosi tu o mașină hard AI? La un call center? Case in point la ce vorbeam…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.