Het succes van Lean software projecten

Het verband tussen het succes van een project en de procesaanpak

Stefan Luyten
3 min readMay 25, 2014

--

Uit een studie uitgevoerd in 2013 blijkt het verband tussen de gehanteerde processen en het uiteindelijke succes van de projecten die met deze processen werden gerealiseerd.

De processen

De studie vergelijkt de volgende soorten processen:

Traditional (ook wel gekend als ‘waterfall’), waarbij een project van de ene fase (analyse — design — ontwikkeling — test — release) in de andere rolt, om uiteindelijk tot het afgeleverde product te komen.

Iteratief: hierbij wordt het waterfall-traject een aantal keren na mekaar herhaald, alvorens het eindresultaat bereikt wordt. Er worden dus iteraties gebruikt, maar niet zoals bij agile (zie volgende paragraaf). De typische waterfall methodes in dit model worden nl nog gehanteerd: uitgesproken documentatie, formele afspraken, … en er ligt veel minder dan bij Agile nadruk op team-collaboratie.

Agile: Bij deze aanpak ligt de focus op het hanteren van de principes opgesomd in het zgn Agile Manifesto, waarbij de verschillende iteraties ontdaan worden van complexiteit en de focus gelegd wordt op interactie binnen het team (inclusief de klant).

Een Lean proces streeft ernaar om continue de waarde van het resultaat voor de eindklant te optimaliseren, terwijl verspilling zoveel mogelijk vermeden wordt. Zie de 7 principes van Lean voor meer informatie over dit onderwerp.

Ad hoc: er wordt geen uitgesproken proces gevolgd.

De succesfactoren

Een project werd bestempeld als ‘successful’ wanneer aan alle door de organisatie opgelegde succescriteria voldaan werd. Bijvoorbeeld: op tijd, binnen budget, goede kwaliteit en verwachte ROI.

Een project werd bestempeld als ‘challenged’ wanneer niet aan alle door de organisatie opgelegde succescriteria voldaan werd. Bijvoorbeeld: wel op tijd en met goede kwaliteit maar de ROI was te laag.

Een project werd bestempeld als ‘failed’ wanneer er geen oplossing voorzien werd.

Merk op dat er dus niet alleen naar de klassieke criteria gekeken werd, zoals ‘op tijd’, ‘binnen budget’,… maar dat de organisatie haar eigen accenten kon leggen. Bij sommigen waren dit ongetwijfeld de klassieke succesfactoren zoals hierboven vermeld, maar dit kon dus evenzeer een positieve klantentevredenheid zijn of een kostenbesparing van x%.

De resultaten

De bovenstaande grafiek leidt tot een aantal duidelijke conclusies:

  • Traditionele waterfall projecten falen het vaakst
  • Er is quasi geen verschil tussen de projecten die de traditionele aanpak hanteren en de projecten waarbij er geen concrete aanpak gebruikt wordt. Beide soorten projecten falen even vaak en hebben even vaak succes.
  • Er is geen statistisch verschil tussen de resultaten van de Agile projecten en de iteratieve projecten. Ik denk dat voor veel mensen de verschillen tussen deze aanpakken klein zijn en dat ze nogal vaak over dezelfde kam worden geschoren.
  • Lean projecten hebben de hoogste kans op succes en de laagste kans op falen.

Nawoord

Organisaties die na bovenstaande resultaten nog twijfelen om een lean traject te exploreren kunnen misschien overtuigd zijn door het feit dat een lean traject al op zeer korte termijn zijn waarde bewijst. Ik zou zeggen dat na 10% van de verwachte doorlooptijd al een evaluatie kan plaatsvinden door de organisatie

Het is echter belangrijk om niet hals over kop de sprong in het diepe te doen, maar de nodige expertise in huis te halen die garant kan staan voor een goede begeleiding tijdens dit traject.

In vele gevallen kan alleen een externe partner op efficiënte wijze de nodige analyses doorvoeren en aanbevelingen doen ter verbetering en verhoging van de “leanness” van een organisatie, daar zij niet geremd wordt door een gewenning aan inefficiënte interne processen. Een externe Lean consultant zal de interne inefficientie veel sneller detecteren en aankaarten, en met een frisse kijk de processen bekijken en herdefiniëren.

Stefan Luyten

Meer info: http://www.triton-consulting.be

Referenties:

2013 IT Project Success Rates Survey Results, 2014 Copyright Scott Ambler + Associates

Het Agile Manifesto

--

--