Hình ảnh mới nhất về dự án River Gate

Một số hình ảnh mà StellaHome Team chụp được khi tham quan căn hộ River Gate — Quận 4

Mặt tiền căn hộ chung cư phức hợp River Gate
River Gate đang tất bật hoàn tất
Hướng nhìn từ cầu Ông Lãnh
góc mặt trước dự án River Gate
Từ River Gate hướng về quận 1

Chúng tôi sẻ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dự án này!

Like what you read? Give StellaHome a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.