ručně? mě je z toho do breku — proč jste ty data během sekundy nanaimportovaly do DB jako normální…
Petr Simecek
2

Hm…my k tomu importu už tvořily s Martinem nějaký skript, ale Lukáš to chtěl dělat ručně. Co na to říct, teď bychom myslím byly víc schopné si prosadit svůj postup, ale během toho projektu, s minimem zkušeností, jsme moc netušily, co je ta správná cesta…:/

Like what you read? Give Štěpánka Prucková a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.