OFFLINE VERSUS ONLINE: VAN VIJANDSCHAP NAAR ALLIANTIE

Steeds meer bedrijven stellen zich de vraag of ze nu moeten kiezen voor offline of online marketing. In die keuze spelen het marketingbudget, de doelgroep en de tijd een rol. Maar is die keuze wel nodig? Waarom kan online niet gewoon naast offline bestaan? Met een doordachte aanpak gaan beide kanalen elkaar zelfs versterken.

Voor offline marketing doen bedrijven meestal een beroep op ervaren communicatiemakers. Voor online marketing kunnen ze echter zelf aan de slag. Dankzij de vele softwareprogramma’s wordt campagnes maken heel wat makkelijker. Voeg daar de kracht van social media bij en bedrijven kunnen met een beperkt budget een groter publiek bereiken.

Anderzijds is het zo dat je met offline communicatie de visuele troeven beter kan uitspelen. Foto’s met een fraaie compositie en een aangename sfeer zijn een extra bron van inspiratie. Je kan ook dieper ingaan op bepaalde thema’s en storytelling optimaal laten renderen. Online is dat moeilijker, maar je bereik is wel groter. Dat is slechts één aspect van het verhaal. Te vaak focussen bedrijven op het kanaal en te weinig op de inhoud van hun communicatie. Hoe ze gezien of ervaren worden, krijgt minder aandacht. Terwijl net dit het verschil maakt. Als onderneming is het vooral van belang om een open en eerlijk verhaal te vertellen. Dat geldt zowel voor actieve als passieve kopers. De eerste gaan zelf via diverse media op zoek naar informatie, de tweede bereik je steeds moeilijker. Voor hen blijkt print efficiënter dan het web, want online gaan mensen gerichter en rationeel te werk.

Bewegend beeld

Met een online platform creëer je een plek waar gelijkgestemde individuen die behoefte hebben aan gelijkaardige informatie, gebracht in een welbepaalde vorm en stijl, elkaar vinden. Een grote troef daarbij zijn video’s. Bewegende beelden zorgen voor stopping power en een grote meerwaarde voor jouw merk of bedrijf. Voorwaarde is wel dat je boodschap goed verteld wordt en mooi in beeld komt. Er moet een sterk verhaal in schuilen dat mensen meeneemt in jouw wereld. Voor offline is dat niet anders. Geen enkele boodschap slaagt in haar opzet als ze niet opgepikt of onthouden wordt. Dit is het punt waarop bedrijven, organisaties en marketeers zich moeten durven overgeven aan professionals, want vlug gemaakte content zonder strategie of visie blijft niet hangen.

De stille kracht van papier

Mensen houden van papier. Dat is meermaals bewezen. Daarom zal papier altijd een sleutelrol blijven spelen. Met papier en inkt ervaart de lezer een grotere fysieke verbondenheid en is de interactie met je merk of bedrijf groter. Ironisch genoeg worden mensen bewuster van de waarde van papier naarmate de digitale media zich verder ontwikkelen. Een papieren boodschap vinden we ook betrouwbaarder. Meer zelfs: papier bepaalt mee het imago dat je als bedrijf wil uitstralen. Nog een troef: papier is intiem en dichtbij, in tegenstelling tot de online wereld. Wie papier leest, is namelijk langer en intenser met je boodschap of merk bezig.

Samenlevingscontract

Tegenwoordig is online niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En toch blijft print meespelen, ook al is dat in een gewijzigde vorm of in een samenlevingscontract met digitaal. Print en online gaan steeds vaker hand in hand en hoeven niet langer elkaars vijand te zijn. Integendeel, ze versterken elkaar. Hoe je beide kanalen combineert, is een veelbesproken onderwerp, want elk medium vraagt een eigen manier van vertellen. Daar waar offline orde brengt in de chaos, zorgt online voor een bredere verspreiding van je boodschap. Daar staat tegenover dat je online lang niet de enige speler bent. De toekomst ligt daarom in een synergie waarbij offline en online elkaar versterken.


Zo versterkt offline je online aanbod

  • Maak in print een selectie van het vaak onoverzichtelijke en gigantische online aanbod.
  • Laat je daarbij leiden door het surfgedrag van je websitebezoekers: kies voor de webpagina’s die vaak bezocht worden.
  • Zorg voor toegevoegde waarde: kies een andere invalshoek, geef extra tips of advies, laat experten aan het woord, …
  • Vergeet de visuele component niet. Sfeervolle, zorgvuldig gemaakte foto’s komen beter tot hun recht op papier.
  • Moedig lezers aan om te reageren op je socialmediakanalen.

www.maus.studio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade