Thay đổi người đại diện công ty với người nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý:

>> dich vu thanh lap doanh nghiep

Nghị định 72/206/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Luật sư tư vấn:

Việc thay đổi nhân sự trong văn phòng đại diện của bạn sẽ thực hiện theo sự quyết định của thương nhân nước ngoài — chủ thể thành lập văn phòng đại diện căn cứ theo Điều 9 Nghị định 72/2006/NĐ-CP:. Việc thành lập bộ máy quản lý và cử nhân sự lãnh đạo của Văn phòng đại diện, Chi nhánh do thương nhân nước ngoài quyết định.

Bạn lưu ý khi thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện thì văn phòng đại diện sẽ cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép thành lập văn phòng đại diện, hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 72/2006/NĐ-CP như sau:

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

>> thủ tục thanh lap cong ty tai tphcm .

Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp.

- Thời hạn thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Những điều cần lưu ý: Như vậy, việc văn phòng đại diện của của bạn muốn thay đổi người đứng đầu thì sẽ cần có sự quyết định, đồng ý của thương nhân nước ngoài trực tiếp thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đồng thời, khi tiến hành thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện bên văn phòng đại diện của bạn sẽ cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện liên quan đến thông tin của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Liên hệ đăng ký thanh lap cong ty tại Quang Minh với giá rẻ bất ngờ tư vấn miễn phí 0918 090 456

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.