Ambassadeursbijeenkomst ONfile

ON file
ON file
Sep 5, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

‘Ongetwijfeld zijn wij het meest superdiverse netwerk van Nederland!’ — Milena Mulders, directeur ONfile

Afgelopen vrijdag organiseerde ONfile een ontmoeting tussen haar leden, partners en nieuwe ambassadeurs. De bijeenkomst vond plaats bij het DIA academisch media instituut, het academisch documentaire instituut, in het Huis van de Commons, het journalistieke verzamelpand waar ONfile gevestigd is. Aansluitend werden er twee films vertoond van makers uit ons netwerk.

Voorzitter Maaike Verrips heette iedereen welkom en nam ons mee in haar bevlogen verhaal over ONfile, onze toekomst en onze ambities. ONfile’s eerste directeur Milena Mulders stelde zichzelf voor in haar nieuwe rol en leidde daarna het gesprek.

Het eerste deel van het programma stond in teken van onze nieuwe ambassadeurs. Van de zeven ambassadeurs die ‘ja’ hebben gezegd, waren er vier aanwezig: journalist/schrijver én oprichter van ONfile Chris Keulemans, Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, UAF-studentmentoring-directeur-bestuurder Mardjan Seighali en schrijver/ columnist Babah Tarawally. Alle vier hebben ze hun sporen in de samenleving verdiend en dragen ze ONfile, ieder om eigen redenen, een warm hart toe. In een kort interview vertelden ze waar ze zelf mee bezig zijn en gaven ze tips voor een carrière in Nederland. De belangrijkste: zorg dat je erbij bent! Bij ONfile, bij de bijeenkomsten, maar ook bij andere netwerkmomenten zoals programma’s, debatten en festivals ‘want netwerk is alles in dit land!’

Image for post
Image for post

Na de introductie van de ambassadeurs was het de beurt aan het netwerk zelf. In een kort voorstelrondje stelde het netwerk zich voor aan de ambassadeurs. ‘Ongetwijfeld zijn wij het meest superdiverse netwerk van Nederland!’, zei Milena Mulders. ‘En daar zijn wij trots op!’ Daarna was er gelegenheid voor een meer persoonlijke kennismaking met de ambassadeurs en werd er volgens goed ONfile-gebruik samen gegeten.

Het tweede deel van de avond stond in teken van de twee documentaires die we vertoonden in aanwezigheid van de makers. We begonnen met de documentaire ‘De weg naar succes’ van de Palestijns-Syrische Nederlander Tawfeeq Mousa. Over zijn zoektocht naar succes in Nederland. Mousa maakte deze film tijdens zijn stage bij Omroep West. Na afloop sprak DIA-directeur Hilbert Kamphuijsen uitgebreid met hem en met zijn stagebegeleider bij Omroep West, Helga Meijer. Succes zit ‘m voor Tawfeeq niet in veel geld of een groot huis. Hij wil in Nederland kunnen doen waar zijn passie ligt — presentator worden.

Was je er niet bij maar wil je de documentaire van Tawfeeq wel graag zien: https://bit.ly/2lTUCD8

Contrasterend aan de ontwapenende documentaire van Tawfeeq was de intense gevoelvolle film van de Syrisch-Libanese Nederlander Wesam Kareem. In Ce n’est pas la route doet de documentairemaker een poging om zijn fietstocht (pelgrimage) in de zomer van 2017 te voltooien na twee mislukte pogingen in de zomer van 2014 wegens zijn depressie in die tijd. Aanvankelijk dacht Wesam dat zijn eigen verhaal centraal zou staan, maar gaandeweg kwam hij mensen tegen die net als hij worstelen met hun eigen bagage.

Image for post
Image for post

In het nagesprek spraken we met Wesam over het onderwerp van de film, depressie, over het maakproces en de keuzes die hij maakte.
De documentaire van Wesam is helaas nog niet online maar de trailer bekijk je hier: https://bit.ly/2klyelZ

Oproep: we zoeken voor Wesam een editor die hem wil helpen om de film af te maken. Neem contact op met het bureau: info@onfile.eu

Wij danken Chris Keulemans, Tsead Bruinja, Mardjan Seighali en Babah Tarawally voor hun aanwezigheid. Wij danken Bayu Food Art & Private Dining voor de catering en Hilbert Hamphuijsen voor zijn gastvrijheid én voor het begeleiden van het gesprek.

Image for post
Image for post

Fotografie: Negin Zendegani

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store