อาทิตย์ที่สามของเดือนมีนาปี2017

เริ่มต้นจากการตกตะกอนในใจ

โอเค ไม่รู้ว่าจะมีใครเคยเป็นไหมแต่ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับผม ถ้าบอกตรงๆว่าผมคิดถึงคุณ

  1. ผมรำคาญแทบบ้ากับการที่มีคุณอยู่
  2. ผมอยากให้คุณไปไหนก็ไป
  3. ผมไม่อยากให้คุณไปไหน
  4. ผมมีความสุขรวมกับความเบื่อ
  5. ผมไม่อยากมีคุณในบางที
  6. ผมอยากมีคุณในบางที
  7. ผมอยากสบถคำหยาบเสียงดังๆใส่คุณ
  8. ผมอยากจะพูดอ้อนน่ารักๆกับคุณ

ผมไม่รู้ ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าผมอาจจะเป็นบ้าและบอกเลยยาที่ดีก็คือคุณ มันจะระงับอาการในระยะแรกหลังจากนั้นผมจะกลายเป็นเด็กที่ดื้อยาไม่ยอมหาย คิดถึงจริงๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.