Поздравления!
Hristo Kanchev
11

Благодаря! Основата е в AutoCad, там определих логиката на маршрутите и точното изчертаване на картината. Оформление и дизайн е в CorelDraw.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.