браво! може да се добавят още малко стилизирани обекти, които са емблематични за града — паметник …
Alexander Boneff
11

Благодаря! В момента се изработват малко по малко, оправят се текстове и маршрути. Скоро ще публикувам обновен вариант, след ценната помощ на всички, които коментират тук. Поздрави!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stoian Stoianov’s story.