Браво, страхотна работа!
Victor Fachev
11

Мащабът на печат не позволява още такива малки цифрички по самата линия. Разпечатах картата и когато се гледа на голям лист, линиите с един поглед се проследяват от край до край и с известно забавяне става ясно коя кой номер е. За смартфон, ако се гледа като картинка и се зуумва, може би няма проблем. Може по-натам да направя вариянт и само за разглеждане от цифрово устройство. За сега само предназначено за печат на хартия.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.