SAJAK AYAM

Ayam-ayam beramai berlarian
Cepatnya hingga bulu bertebangan
Tapi apakah sebuah pelarian
atau memang cari kesenangan?

Untungnya ayam tetap bertahan
Tak terhasut perkembangan jaman
Tidak seperti manusia, dari hari ke
hari justru makin didekam kesepian

Bagi ayam hal sederhana itu berharga
Berkumpul dengan keluarga ayam
dalam kandang dari bambu anyam
Tak usah luar negara lebih lintas benua

Keluarga ayam bersama-sama saling
menjaga, baik yang muda ataupun tua
Sungguh ayam lebih manusia dari kita,
sesama tak dijaga sekitar pun hina

[Tetaplah selalu menunduk wahai ayam]

Bekasi, 5 Juli 2017

Like what you read? Give Fikri Indra Mualim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.