To je zaujimave.
Braňo Šandala
1

Ano. V priebehu projektu sa už dohodnutá cena nemení. Rovnako ako deadline. Je na nás, aby sme využili budget a čas na projekt, čo najefektívnejšie. Vždy však uprednostníme kvalitu pred ziskom (vychádza to z hodnôt firmy a všetkých členov týmu). Takže aj keď vieme, že ten Design Sprint bude stáť viac peňazí, tak do toho ideme, ak vyhodnotíme, že nás rýchlejšie dovedie ku kvalitnejším výsledkom. Napríklad.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.