Видове слънчеви колектори

Според начина на преоразуване на слънчевата енергия:

- термосистеми — за затопляне на вода за БГВ; за затопляне на вода за БГВ и подпомагане на отоплението; за загряване на вода за басейн;

- Фотоволтаични — производство на електрическа енергия

Термосистеми, в зависимост от начина на циркулация на флуида през колектора:

- пасивни (термосифонни) — циркулация под действие на разликата в плътността на флуида;

- активни — принудително движение на топлоносителя;

Според температурата на топлоносителя:

- нискотемпературни — tт < 80ОС;

- среднотемпературни — 80 £ tт < 150ОС;

- високотемпературни — tт ³ 150ОС

Слънчеви колектори за производство на топла вода: Съоръжения, които улавят и трансформират в топлина пряката и дифузната слънчева радиация.

В зависимост от въздействието на елементите на колекторите, основно се разделят на два вида — обикновени и концентриращи.

Използваните най-често в бита (имоти от строител София) обикновени слънчеви колектори са два вида: плоски и вакуумно-тръбни.

Плоски слънчеви колектори:

Основни елементи на слънчев колектор (СК):

- корпус — кутия, изработена от метални профили, обикновено алуминиеви, стоманени или от поцинкована ламарина. В него се полагат абсорберът, изолацията, покритието и тръбните връзки. Основно изискване към корпуса е да осигурява необходимата якост за безпроблемно транспортиране и монтаж на колектора, лесна поддръжка и сервиз, както и достатъчна плътност;

- прозрачно покритие — изработва се от стъкло или от поликарбонатна пластина, която е все по-предпочитана поради по-малкия коефициент на отражение. Материалите, използвани за покритието е необходимо да притежават висока светлопропускаемост, да бъдат термоустойчиви, да притежават достатъчна якост и да са устойчиви на атмосферни влияния. Покритията могат да бъдат еднослойни и двуслойни, обикновено се препоръчват двуслойните поради по- малките загуби от топлопреминаване. Срещат се също и комбинирани покрития от два различни материала;

-абсорбер — използват се топлопроводими, корозионноустойчиви материали като мед, стомана и др. Препоръчително е да е със селективно покритие, което осигурява по-добра поглъщателна способност;

- изолация — предназначението й е да ограничи топлинните загуби от долната и страничните повърхнини на абсорбера. Между прозрачното покритие и корпуса се поставя уплътнение от термоустойчив каучук или тефлон;

- рефлектор — алуминиево фолио, положено върху топлоизолацията. Отразява топлинните лъчи от вътрешната част на абсорбера обратно към него.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.