Andrew Stroup
Andrew Stroup

Andrew Stroup

Building a startup w/in @BankofAmerica. Formerly @WhiteHouse @InnovFellows, @CommonKey, @FounderyBmore, @MegaBotsInc